Галерија - Наградени маски - ПРОЧКА 2012

I. НАЈ МАСКА
ДЕМОНИ – Танц студио „Зодијак“
II. ДЕТСКА МАСКА
1. ДИЗНИ ПАРТИ ВО ПРИЛЕП (ОУ „Климент Охридски“)
2. ДВА СВЕТА (ОУ „Круме Волнароски“ –Тополчани)
3. ЦВЕЌЕ ПРОТИВ ОРУЖЈЕ (ОУ „Рампо Левката“)
III.ТРАДИЦИОНАЛНА МАСКА
1. АНГЕЛИ И ДЕМОНИ (ОУ „Добре Јованоски“)
2. НАВИВАМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА (ОУ „ Климент Охридски“)
3. КРАЛИ МАРКО И ЦРНА АРАПИНА
IV.СОВРЕМЕНА МАСКА
1. АНГЕЛИ И ДЕМОНИ (ОУ „Добре Јованоски“)
2. НАВИВАМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА (ОУ „ Климент Охридски“)
3. КРАЛИ МАРКО И ЦРНА АРАПИНА
V.САМОСТОЈНА МАСКА
1. ПРИЛЕПСКИ ПАМПУРИ
2. ЈАПОНСКИ САМУРАИ
3. 1945 –МАКЕДОНСКИ ПАРТИЗАНИ

Галерија: