Наградени маски - 14ТИ МЕЃУНАРОДЕН ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ - ПРОЧКА 2015

Нај Маска
Порака - ООУ Гоце Делчев

Традиционални групни маски - возрасни
1 место – Прочкари – Прилеп
2 место – Ратевски Бамбурци
3 место – Орашачки Џоломари

Традиционални групни маски - детски
1 место – Веселата ливада – ОУ Рампо Левката
2 место – Ескими - ООУ Климент Охридски, Мажучиште
3 место – Сторил ниет зајко - ООУ Климент Охридски

Современи групни маски - возрасни
1 место – Крали Марко и Црна Арапина –СОУ Ѓорче Петров
2 место – Последната пеперутка – СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу
3 место – Смртта во Венеција – СОУ Орде Чопела

Современи групни маски - детски
1 место – Лов без улов – ООУ Блаже Конески
2 место – Клеопатра и Египјаните, Пробиштип
3 место – Снежана и 70 џуџиња – ООУ Гоце Делчев

Самостојни маски
1 место – Прилепска тутунарка
2 место – Галичка свадба – ООУ Кире Гаврилоски
3 место – Високо земјоделие

Галерија: