Галерија - Изложба на рачноизработени трaдиционални маски - „ПРОЧКА 2024“

Награди за категорија на средни училишта

1.Евгенија Димитровска Гимназија Мирче Ацев

2. Стефани Димова Медицинско Ѓорче Петров

3. Андреј Вршкоски Гимназија Мирче Ацев

Награди за VIII - IX одделение

1. Михаела Јованоска ООУ Пере Тошев IX одд

2.Тамара Блажеска ООУ Кире Гаврилоски-Јане IX одд.

3. Бисера Гаралоска ООУ Гоце Делчев VIII одд.

Награди за VI -VII одделение

1. Дамјан Јанкулоски ООУ Кирил и Методиј VI одд

2. Сирџан Џафероска ООУ Кирил и Методиј VII одд.

3. Мила Бумбароска ООУ Страшо Пинџур VII одд.

Една награда за до V одделение

V-4 Климент Охридски

Специјална Награда

ЈОУДГ "Наша иднина"

Гран При

Матеј Тодоров ООУ Блаже Конески VIII одд.

Жири

Методи Исков, Маја Најдоска и Филип Перески